قبل از خواب وضو گرفته و سوره های حمد,اخلاص ,فلق,ناس را هر کدام سه مرتبه روی انگشتر بخوانید سپس به سنگ انگشتر بگویید :
ای موکل این سنگ به خدای که می پرستی قسمت میدهم که در خوابم حاضر شده و خود را برای یک بار به من نشان داده و معرفی کن.

پس انگشتر را زیر بالشت در سمت راست گذاشته و با این نیت بخواب روید .در خواب خواهید دید که آن انگشتر با شخصیت شما سازگار است یا خیر.

راه دوم:

اینکه وضو گرفته و به این نیت هفت مرتبه این دعا را بخوانید:

الهمه اکشف لی هذه الحجر بحق محمد وال محمد

و هفت مرتبه سوره حمد را بخوانید و سپس انگشتر را زیر سر در سمت راست گذاشته و بخواب روید.

در خواب موکل آن سنگ انگشتر حاظر شده و خود را معرفی خواهد کرد .